เครือข่ายวิทยากร

วิทยากรเครื่องมือ DSPM, DAIM และLCDIP

 

ลำดับ เรื่อง วิทยากร หน่วยงาน
1 ความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 • นายแพทย์อร่าม ลิ้มตระกูล
 • นายแพทย์พิษณุ ขันติพงษ์
 • นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์
 • รพ.นครพิงค์
 • รพ.น่าน
 • รพ.ลำพูน
2 หลักการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และแนะนำอุปกรณ์ (DSPM)
 • นางอมรา วทัญญูคุณากร
 • นางสาวจุฬาภรณ์ สมใจ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
3
 • วิธีการประเมินพัฒนาการและฝึกปฏิบัติตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM)
 • วิธีการประเมินพัฒนาการและฝึกปฏิบัติตามคู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM)
 • นางสาวจุฬาภรณ์ สมใจ
 • นางชญานิษฐ์ อนันตวรวงค์
 • นางอมรา วทัญญูคุณากร
 • นางสาวณุภัทรณีย์ จิรพิพัฒนากุล
 • นพวรรณ บัวทอง
 • กาญจน์ภัทร ไทยธวัชรวงษ์
 • อัมพิกา มณีวงศ์
 • ลัดดาวัลย์ อรัญญกานนท์
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
4
 • โปรแกรมการบันทึกข้อมูลการติดตามเด็กกลุ่มเสี่ยง LCDIP
 • โปรแกรมการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย DSPM
อ.ดร.ปริวัตร เขื่อนแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
5