เครือข่ายนักวิจัย

  • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  รพ.รามาธิบดี
  • สำนักพัฒนา สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต
  • สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต
  • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่